SAMEY + ZAYO + DOKKEYTINO / Na kameni, Veľké Uherce

SAMEY + ZAYO + DOKKEYTINO / Na kameni